สถาบันการลงทุนทองคำ
สถาบันการลงทุนทองคำ

หลักสูตร

Basic Level

แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ Gold Spot และ Gold Futures

ในระดับที่ 1 คือ Gold Spot แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ซึ่งมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ ความรู้เบื้องต้นในการลงทุนในทองคำ, ช่องทางการลงทุนในทองคำ และ ระบบการชำระราคาทองคำ

ในระดับที่ 2 คือ Gold Futures แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ซึ่งมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ ความรู้เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า, ความรู้เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับทองคำ และ ระบบของการส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับทองคำ

ความรู้เกี่ยวกับและการลงทุนในทองคำแท่ง (Gold Spot)

จุดประสงค์ : เพื่อให้นักลงทุนมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับทองคำ เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกสำหรับการลงทุนของนักลงทุน และนักลงทุนจะได้รับทราบข้อมูลถึงช่องทางการลงทุนในทองคำผ่านทางบริการของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังมีการอธิบายถึงขั้นตอนและวิธีการชำระราคาสินค้าผ่านช่องทางบริการของบริษัทฯ อีกด้วย
 • ความรู้เบื้องต้นในการลงทุนในทองคำ
  • คุณสมบัติของทองคำ
  • ประเภทของทองคำ
  • หน่วยนับของทองคำ
  • เหตุผลที่ลงทุนในทองคำ
 • ช่องทางในการลงทุนในทองคำ
  • Gold Phone
  • Gold Online
  • Gold Mobile
 • ระบบการชำระราคาทองคำ
  • กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
  • ช่องทางการชำระราคาทองคำ
  • i. MTS Auto Form
   ii. MTS Special Pay-In
   iii. MTS SABai Products
ประโยชน์
 1. นักลงทุนจะทราบถึงประโยชน์ของทางเลือกใหม่สำหรับการลงทุนในทองคำแท่ง
 2. นักลงทุนจะได้รับทราบถึงช่องทางสำหรับการลงทุนทองคำและช่องทางการชำระค่าสินค้าผ่านทางการบริการของ บริษัทแม่ทองสุก จำกัด

ความรู้เกี่ยวกับและการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับทองคำ (Gold Futures)

จุดประสงค์ : เนื่องจากในปัจจุบันการลงทุนในทองคำในประเทศไทยนั้น มีช่องทางใหม่เกิดขึ้น คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับทองคำ หรือ Gold Futures ดังนั้นบริษัทฯ จึงนำเสนอความรู้เกี่ยวกับ Gold Futures เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับนักลงทุนสำหรับการลงทุนในทองคำ โดยนักลงทุนจะได้ความรู้เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า, ความรู้เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับทองคำ และ ระบบการส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับทองคำ 

 • ความรู้เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  • คุณสมบัติของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  • การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  • องค์ประกอบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 • ความรู้เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับทองคำ
  • ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับทองคำ
  • ข้อแตกต่างระหว่างการลงทุนในทองคำแท่ง และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับทองคำ
  • ลักษณะของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับทองคำ
  • ประโยชน์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับทองคำ
 • ระบบของการส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับทองคำ
  • ระบบ Speed Trade
  • ระบบ Easy Trade
ประโยชน์
 1. นักลงทุนจะทราบถึงทางเลือกใหม่สำหรับการลงทุนในทองคำ คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับทองคำ
 2. นักลงทุนจะทราบถึงวิธีการ, ขั้นตอน และประโยชน์จากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับทองคำ


หมายเหตุ: สำหรับ course ที่อยู่ใน Basic level นั้นเป็นเพียง course ระดับพื้นฐานที่ช่วยปูพื้นฐานให้ท่านผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการลงทุนในทองคำแท่ง และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับทองคำ อย่างถูกต้อง ซึ่งยังไม่ได้เจาะลึก ไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและกลยุทธ์การลงทุน ซึ่งจะอยู่ระดับถัดไป ดังนั้นผู้เข้าอบรม ควรเข้าอบรมในระดับ intermediate level ด้วยเพื่อประโยชน์ในการใช้ลงทุนสำหรับนักลงทุนทุกท่าน

รายละเอียดหลักสูตร


หมายเหตุ:
 • สำหรับ course ที่อยู่ใน basic level เป็น course ระดับพื้นฐานสำหรับนักลงทุนทุกท่าน
 • ส่วน course ที่อยู่ใน intermediate level และ advanced level ข้อมูลส่วนนี้สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิก Gold Online เท่านั้น
 • หากท่านยังไม่ได้เปิดบัญชีใหม่ Gold Online กรุณาเปิดบัญชีใหม่ กับ MTS ที่นี่

ปฏิทิน / สำรองที่นั่ง

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
40,42,44 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทรศัพท์ 0 2770 7777 โทรสาร 0 2623 9366 E-mail: support@mtsgoldgroup.com