เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส

หน้าที่รับผิดชอบ

1. บันทึกรายการเข้าระบบบัญชีตามสมุดรายวัน รับ จ่าย ซื้อ ขาย ทั่วไป 2. จัดทำรายงานภาษี ซื้อ-ขาย เพื่อยื่นต่อสรรพากร 3. จัดทำตรวจสอบใบเบิกเงิน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 4. วิเคราะห์รายการทางบัญชี

สถานที่ปฏิบัติงาน

40,42,44 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพ 10200

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย, ภ.ง.ด.3 และ 53
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office (Word, Excel)
  • มีความรู้เรื่องเอกสารการบัญชี และสามารถปิดงบการเงินได้
รบกวนท่านผู้สมัครเดินทางมากรอกใบสมัครที่บริษัท เพื่อทดสอบ พร้อมสอบสัมภาษณ์ทันที ท่านจะทราบผลการประเมินภายใน 1-3 วัน

ประสบการณ์

มีประสบการณ์ด้านการบัญชี 3-5 ปีขึ้นไป

อัตราที่รับ

3 อัตรา

สมัครงาน