Tool Services
Post Trade Tools

SMART PORT

การจัดการรูปแบบข้อมูลส่วนตัวเอกสิทธิ์เฉพาะลูกค้าเอ็มทีเอส โกลด์ เท่านั้น ระบบ MTS Smart Port ได้ทำการพัฒนาและจัดการระบบฐานข้อมูลของนักลงทุนแต่ละบุคคลที่ให้ประโยชน์ทางด้านความรู้ข่าวสารและการจัดการเพื่อการลงทุนส่วนตัวได้ง่ายและสบายขึ้น การจัดการระบบ Smart Port มีดังนี้

 • 1
  ภาพรวมการลงทุน

  จะเป็นรายงานสรุปข้อมูลทรัพย์สินและรายการการลงทุนต่างๆเพื่อพิจารณาความเสี่ยงได้

 • 2
  ข้อมูลทรัพย์สินวางค้ำประกัน

  เป็นรายงานแสดงข้อมูลที่ลูกค้าวาง เงิน/ทอง เป็นหลักประกันการซื้อขาย

 • 3
  ข้อมูลการฝากทอง

  เป็นรายงานแสดงข้อมูลทองที่ลูกค้าฝากไว้กับบริษัทฯ

 • 4
  ข้อมูลค้างจ่ายและ ค้างส่งทองคำ

  เป็นรายงานแสดงข้อมูลสถานะที่ลูกค้าคงค้างกับบริษัท

 • 5
  ข้อมูลการทำธุรกรรมย้อนหลัง

  เป็นรายงานแสดงข้อมูลที่ลูกค้ามาธุรกรรมกับบริษัทย้อนหลังได้ โดยรายงานนี้จะแสดงข้อมูลทั้งกำไรและขาดทุน กรณีที่ลูกค้าตัดซื้อตัดขายด้วย

ศูนย์กลางข้อมูลที่พร้อมบริการท่านนักลงทุนทุกท่านเพื่อให้ได้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ Port ส่วนตัวได้ดียิ่งขึ้นและยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงอีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 0 2770 7777
โปรแกรมการซื้อขายทองคำแท่ง

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
40,42,44 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทรศัพท์ 0 2770 7777 โทรสาร 0 2623 9366 E-mail: support@mtsgoldgroup.com