• ประกาศ ปรับ Initial Margin Futures ใหม่ มีผลตั้งแต่วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

    15 มิถุนายน 2564
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
40,42,44 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทรศัพท์ 0 2770 7777 โทรสาร 0 2623 9366 E-mail: support@mtsgoldgroup.com