GOLD PRICE (Baht)
Note : ราคาที่แสดงเป็นราคาอ้างอิงเท่านั้น ไม่ใช่ราคาซื้อขายจริง กรณีที่สมาคมยังไม่เปิดตลาดราคาข้างต้นไม่สามารถนำมาใช้อ้างอิงในการซื้อขายได้