• ธปท.พร้อมเข้าดูแลเงินบาท หากแข็งค่าเร็ว หวั่นกระทบส่งออก-ไม่ใช่หวังได้เปรียบคู่ค้า แนะเอกชนปรับตัว เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต-เร่งนำเข้าสินค้า

    12 มกราคม 2561 | SET News


ธปท. รับบาทแข็งจากดุลบัญชีเดินสะพัดสูง ย้ำชัดพร้อมเข้าดูแลหากเงินบาทข็งค่าเร็ว ไม่สอดคล้องกับภูมิภาค ไม่ได้หวัวให้ได้เปรียบคู่พร้อม ขณะเดียวกันแนะเอกชนใช้โอกาสช่วงเงินบาทแข็งค่า เร่งนำเข้าสินค้า เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มความสามารถการแข่งขัน

นางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า วันนี้ (12 ม.ค.) คณะผู้บริหารของสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศ (สรท.) ได้เข้าพบนายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ค่าเงินและแนวโน้มการปรับตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้า โดยได้ข้อสรุปร่วมกัน 5 ข้อ คือ

1. การแข็งค่าขึ้นของเงินบาทและสกุลเงินในภูมิภาคตั้งแต่ต้นปี 2560 มาจากปัจจัยการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ สรอ. และการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยเป็นสำคัญ โดยเงินทุนไหลเข้าในรูปการลงทุนในหลักทรัพย์นับเป็นส่วนน้อย ภาพรวมเงินบาทเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับค่าเงินในภูมิภาค ในขณะที่ความผันผวนอยู่ในระดับปานกลาง

2. ในบางช่วงที่เงินบาทแข็งค่าเร็วเกินควร ไม่สอดคล้องกับพื้นฐานเศรษฐกิจ ธปท. ได้เข้าดูแลเพื่อลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการ สะท้อนจากเงินสำรองระหว่างประเทศในปี 2560 ที่ปรับสูงขึ้น โดยการดูแลที่ผ่านมาไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ไทยได้เปรียบการค้ากับต่างประเทศ หรือเพื่อฝืนทิศทางของตลาด แต่เพื่อให้เวลากับเอกชนในการปรับตัว

3. ในภาวะที่การค้าระหว่างประเทศมีความไม่แน่นอนสูงจากประเด็นการเมืองระหว่างประเทศ และนโยบายเศรษฐกิจในประเทศอุตสาหกรรม สรท. และ ธปท. จึงเห็นร่วมกันถึงความจำเป็นที่ต้องสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เริ่มตั้งแต่การเลือกกำหนดราคาสินค้า (invoicing) ในรูปเงินบาท หรือ เงินสกุลคู่ค้าที่มีแนวโน้มเคลื่อนไหวสอดคล้องกับเงินบาท แทนการใช้เงินดอลลาร์เป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบการยังเลือกกำหนดราคาในรูปดอลล่าร์ สรอ. เกือบ 80% แม้จะค้าขายกับผู้ประกอบการสหรัฐฯ ไม่ถึง 20% นอกจากนี้ สำหรับผู้ประกอบการที่มีภาระต้องชำระเงินในสกุลต่างประเทศในอนาคต ก็อาจพิจารณาฝากเงินไว้ในรูปเงินตราต่างประเทศ (FCD) เพื่อลดผลกระทบจากการผันผวนของค่าเงิน

4. นอกจากนี้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในการเข้าถึงเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ทางการได้ผลักดันโครงการ FX options ซึ่งนับตั้งแต่เริ่มโครงการในช่วงปลายปีก่อน ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับ coupon ไปแล้วประมาณ 2,000 ราย โดยแต่ละ coupon สามารถใช้ในการซื้อ options หรือ lock rate เพื่อประกันความเสี่ยงสำหรับมูลค่าส่งออกประมาณ 1 แสน ดอลลาร์ สรอ ซึ่ง ธปท. และ สรท. จะร่วมกันขยายผลของโครงการนี้สู่สมาชิก สรท. ในวงกว้างให้มากขึ้น

5. สรท. และ ธปท. เห็นพ้องร่วมกันว่า ช่วงที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ประกอบการไทยจะได้ใช้ประโยชน์จากช่วงจังหวะนี้ นำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อยกระดับผลิตภาพ (productivity) ลดต้นทุน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของสินค้าไทย และจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยมีอำนาจในการกำหนดราคา (pricing power) ได้ดีขึ้น

ที่มา: Efinance
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
40,42,44 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทรศัพท์ 0 2770 7777 โทรสาร 0 2623 9366 E-mail: support@mtsgoldgroup.com