เปิดบัญชี

ข้อมูลเปิดบัญชี


96.50% BG. 99.99% KG.
96.50% BG. 99.99% KG.

ข้อตกลงและเงื่อนไขของบัญชีของคุณ

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด

40, 42,44 ถ.ทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร จ. กรุงเทพฯ 10200 เบอร์โทร: 0 2770 7788 Fax: 0 2222 5550 บริษัท ได้พัฒนาระบบการซื้อขาย ทองคำทาง Internet ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ซึ่งบางครั้งโทรติดต่อไม่ได้ รวมทั้งการซื้อขายนอกเวลาทำการของสำนักงาน ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบไปอีกขั้นหนึ่ง ของห้างทองแม่ทองสุกในการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในทุกระดับ

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
40,42,44 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทรศัพท์ 0 2770 7777 โทรสาร 0 2623 9366 E-mail: support@mtsgoldgroup.com