• ประกาศ การพ้นสภาพการเป็นพนักงานและเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ EAS ของ นายปัณณทัต บุรีรัตน์

    30 มกราคม 2561
เรียน ลูกค้าสมาชิกที่เคารพ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ MTS Call Center: 02-770-7777

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ แม่ทองสุก

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
40,42,44 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทรศัพท์ 0 2770 7777 โทรสาร 0 2623 9366 E-mail: support@mtsgoldgroup.com