เจ้าหน้าที่ Researech (แปลข่าว, บทความทางธุรกิจ)

หน้าที่รับผิดชอบ

1. แปลข่าวภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 2. ประสานงานกับผู้บริหารเเละหน่วยงานภายใน/ภายนอก 3. ดูแลsocial media, website 4. จัดทำบทวิเคราะห์ บทความ รายการโทรทัศน์ 5. ทำงานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน

40,42,44 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพ 10200

คุณสมบัติผู้สมัคร

หน้าที่รับผิดชอบ

1. แปลข่าวภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
2. ประสานงานกับผู้บริหารเเละหน่วยงานภายใน/ภายนอก
3. ดูแล social media, website
4. จัดทำบทวิเคราะห์ บทความ รายการโทรทัศน์
5. ทำงานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย

เพศชาย/หญิง  อายุระหว่าง 22 - 28 ปี
จบการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ศิลปะศาสตร์ เศรษฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ขยัน, ใฝ่เรียนรู้, คล่องตัว

ทักษการใช้ภาษาอังกฤษดี/ ทักษะการพิมพ์ดี
อดทน มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ

ประสบการณ์

ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ศิลปะศาสตร์ เศรษฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

อัตราที่รับ

1 อัตรา

สมัครงาน